Warunki korzystania

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania i naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z którejkolwiek ze stron internetowych HAE International. Korzystanie z którejkolwiek z naszych stron internetowych oznacza akceptację tych warunków.

Ta strona internetowa jest udostępniana przez HAE International (HAEi) wyłącznie w celach edukacyjnych i rzeczniczych. Niniejsze Warunki użytkowania określają warunki użytkowania, na których możesz korzystać z naszych stron internetowych, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszych stron internetowych obejmuje dostęp, przeglądanie, wyszukiwanie, rejestrację lub korzystanie z naszych forów. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki użytkowania. Korzystając z naszych stron internetowych, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszych stron internetowych. Możesz korzystać z naszych stron internetowych wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszych stron internetowych:

 • W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy lub regulacje.
 • W jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • Świadome przesyłanie jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzęt.

Disclaimers

Informacje, w tym opinie i rekomendacje, zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom edukacyjnym. Takie informacje nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Nikt nie powinien podejmować działań w oparciu o informacje zawarte w tej witrynie bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza wykwalifikowanego lekarza. Bez względu na to, jak dokładne lub istotne, informacje pochodzące z Internetu lub wiadomości e-mail nie zastąpią kompetentnej opieki medycznej. Informacje zawarte na tej stronie są podane z najlepszymi intencjami i są dokładne zgodnie z najlepszą wiedzą HAEi. Dokładamy wszelkich starań, aby ta strona internetowa była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś nieprawidłowego lub nieaktualnego, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Proszę wskazać, gdzie na stronie internetowej przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: news@haei.org Zapewniamy tłumaczenia niektórych naszych stron internetowych. Tłumaczenia te są obsługiwane przez Tłumacza Google, który wykorzystuje programy komputerowe do generowania tłumaczenia maszynowego. Programy są cały czas ulepszane, ale tłumaczenia mogą nie zawsze być dokładne. Korzystając z formularzy internetowych staramy się ograniczyć do minimum liczbę wymaganych pól. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu HAEi za pośrednictwem tej strony internetowej, HAEi nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej do treści na tej stronie należą do HAEi. Nasza strona internetowa zawiera materiały objęte prawami autorskimi, nazwy handlowe i znaki oraz inne informacje zastrzeżone. Użytkownik może uzyskiwać dostęp, przeglądać i drukować kopie tych informacji, obrazów i innych treści wyświetlanych na stronie internetowej w ścisłej zgodności z niniejszymi Warunkami użytkowania. Możesz pobierać, przeglądać, drukować, używać, cytować i cytować tę witrynę wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku i pod warunkiem, że odpowiednio potwierdzisz to firmie HAEi. Zastrzegamy sobie wyraźnie wszelkie prawa własności intelektualnej. Korzystanie z tej witryny podlega następującym ograniczeniom. Nie wolno Ci:

 • Usuń wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w treści.
 • Korzystaj z jakichkolwiek treści z tej witryny w sposób, który może naruszać prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności nas lub osób trzecich.
 • Reprodukować, modyfikować, wyświetlać, wykonywać, publikować, rozpowszechniać, rozpowszechniać, transmitować, kadrować, komunikować publicznie lub udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać HAEi i/lub treści do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie nabywasz żadnych praw własności, pobierając materiały objęte prawami autorskimi. Modyfikowanie papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś w jakikolwiek sposób, lub dalsze wykorzystywanie jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub jakiejkolwiek grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu jest niedozwolone bez pisemnej zgody HAEi. HAEi (i wszyscy zidentyfikowani współtwórcy), jako autorzy treści na naszej stronie, muszą być zawsze uznani.

Zakładanie konta lub profilu

Usługi tworzenia konta lub profilu przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat. Jeśli nie jesteś w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy w swoim kraju, (1) oświadczasz, że masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na podanie danych osobowych oraz (2) że Twój rodzic lub opiekun prawny zapoznał się z nimi i wyraził na to zgodę niniejsze Warunki w Twoim imieniu. Radzimy rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z dowolnej usługi interaktywnej lub profilowej, aby edukować swoje dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Korzystanie z wyłącznych kodów dostępu organizacji członkowskich do witryn HAEi

Jeśli otrzymałeś wyłączny kod dostępu od liderów swojej organizacji członkowskiej lub HAEi, jesteś odpowiedzialny za jego właściwe wykorzystanie. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla uprawnionych odbiorców (członek organizacji, personel HAEi) określonych przez lidera organizacji członkowskiej lub nadawcę HAEi. Surowo zabrania się udostępniania swojego wyłącznego kodu dostępu stronom trzecim bez pisemnej zgody lidera organizacji członkowskiej lub HAEi.

Przesyłanie obrazu

Przesyłając lub przesyłając obraz („zdjęcie”, „zdjęcie”, „zdjęcie”) do dowolnej witryny HAEi, zgadzasz się na następujące warunki. Jeśli się nie zgadzasz, NIE WOLNO przesyłać ani nie udostępniać obrazu w żaden sposób. HAEi zastrzega sobie prawo do odrzucenia i usunięcia dowolnego przesłanego obrazu z wyświetlania na swojej stronie internetowej, z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. Obrazy, które zostaną odrzucone lub usunięte, zostaną całkowicie usunięte ze strony internetowej, bez żadnych kopii pozostających w systemie HAEi. Przesyłając obraz do dowolnej witryny HAEi:

 • Gwarantujesz, że jesteś prawnym właścicielem praw autorskich do tego obrazu lub otrzymałeś pełne i nieograniczone prawa od właściciela praw autorskich, prawa autorskie i masz pełne prawa do kopiowania, przesyłania i wyświetlania obrazu w dowolnych mediach na tej stronie internetowej lub w innych .
 • Gwarantujesz, że wszelkie osoby, które można jednoznacznie zidentyfikować, zgodziły się na wydrukowanie lub wyświetlenie swojej podobizny lub że masz pełne prawa do korzystania z obrazu w ten sposób i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za takie wykorzystanie.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jego treść oraz za wszelkie wykroczenia, roszczenia lub szkody wynikające z treści tego obrazu. Powinieneś przesyłać tylko obrazy, które są odpowiednie i związane z Twoją działalnością. Nie wolno przesyłać obrazów zawierających treści budzące zastrzeżenia lub potencjalnie obraźliwe. Obejmuje to między innymi nagość, przemoc i inne obraźliwe, nielegalne lub nieodpowiednie obrazy lub filmy.
 • Wyrażasz zgodę HAEi na wykorzystanie obrazu do jakichkolwiek celów promocyjnych, takich jak wykorzystanie obrazu w swoich kanałach danych na innych stronach internetowych, na naszych platformach społecznościowych lub w naszych Perspektywy globalne czasopisma lub biuletyny.
 • Zgadzasz się, że HAEi nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub nadużycie jakiegokolwiek obrazu, który przesyłasz na stronę HAEi.

Zawieszenie i wypowiedzenie

Ustalimy, według naszego uznania, czy nastąpiło naruszenie naszych Warunków użytkowania w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. W przypadku naruszenia niniejszych warunków możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, które mogą obejmować podjęcie wszystkich lub dowolnych z następujących działań:

 • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa do korzystania z naszych stron internetowych i/lub profili i kont.
 • Wydanie ostrzeżenia.
 • Postępowanie sądowe przeciwko Tobie w celu zwrotu wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych).
 • Dalsze działania prawne przeciwko Tobie.
 • Ujawnianie takich informacji organom ścigania zgodnie z wymogami prawa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszej polityki dopuszczalnego użytkowania. Odpowiedzi opisane w tej polityce nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

Linki i zasoby stron trzecich

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych i zasobów obsługiwanych przez strony trzecie. Te linki są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy witryn ani zasobów stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich dostępność lub zawartość. Umieszczanie przez nas linków do witryn internetowych osób trzecich nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów na takich witrynach ani żadnych powiązań z ich operatorami.

Linki do naszych stron internetowych

Możesz tworzyć linki do naszych stron internetowych, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie wykorzysta jej. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje. Nasze strony internetowe nie mogą być oprawione w/na żadnej innej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.

Granice odpowiedzialnosci

Prosimy o uważne przeczytanie tej sekcji, ponieważ określa ona granice naszej odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z korzystaniem ze stron internetowych HAEi.

W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszych witryn internetowych lub jakichkolwiek treści na nich, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, nawet przewidywalne, wynikające z lub w związku z:

 • korzystanie lub niemożność korzystania z naszych stron internetowych; lub
 • korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszych stronach internetowych (niezależnie od pochodzenia takich treści).

Zgadzasz się nie korzystać z naszych witryn w celach komercyjnych lub biznesowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub możliwości biznesowe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki lub z naszych stron internetowych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako aprobaty przez nas tych stron, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inny szkodliwy technologicznie materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszych witryn internetowych lub pobierania jakichkolwiek treści z nich, lub na dowolnych witrynach, do których prowadzą linki lub z nich. Przyjmujesz do wiadomości, że udostępniliśmy Ci nasze strony internetowe w oparciu o niniejsze Warunki korzystania, a w szczególności Ograniczenia odpowiedzialności. Żadne niewykonanie przez nas ani opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszych Warunkach użytkowania lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka, ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub zaradzić. Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa lub środka zaradczego nie uniemożliwi ani nie ograniczy dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Zbierane informacje

Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Przeczytaj więcej o gromadzonych przez nas informacjach i o tym, jak chronimy Twoje dane w naszym Polityka prywatności i Informacja o plikach cookie. W przypadku pytań lub problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt: news@haei.org

Aktualizacje niniejszych warunków

HAEi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia. Jesteś odpowiedzialny za bieżące informowanie o wszelkich takich zmianach, które mogą mieć na Ciebie wpływ. Ostatnia aktualizacja: luty 2022.